Diumenge 16 juny, 2024 català   |   castellano

El risc de patir un accident en les carreteres catalanes ha baixat un 18,4% en el darrer trienni

Dijous 21 gener, 2010

Mobilitat i medi ambient | Seguretat viària

                           Segons els resultats del darrer estudi EuroRAP

                                  

                                       El risc de patir un accident en les carreteres
                                catalanes ha baixat un 18,4% en el darrer trienni

 

 

  • La GI-512 entre Tordera i Maçanet de la Selva és la via amb més risc d’accidents
  • Dels 10 trams amb més risc d’accident per als conductors, 6 pertanyen a vies secundàries de baixa intensitat de trànsit, i 4 a la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya
  • Girona en un 21% i Tarragona en un 27% són les demarcacions amb major risc

 

El RACC, juntament amb altres automòbils clubs europeus membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), ha participat novament en l’elaboració de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP. L’estudi ha analitzat per vuitena vegada l’accidentalitat a la xarxa viària catalana, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

 

EuroRAP és un consorci europeu que analitza l’índex de perillositat de la xarxa viària en funció d’uns criteris unificats, relacionant l’accidentalitat que es dóna en un tram concret amb la seva intensitat mitjana diària de trànsit (IMD).

 

Per aconseguir-ho, EuroRAP ha adaptat la metodologia d’anàlisi que han creat els tres països líders en l’estadística de seguretat viària a Europa: Gran Bretanya, Suècia i Holanda. De fet, des del 2002 més de 25 països europeus l’han aplicat per analitzar les seves carreteres, i fins i tot es realitzen estudis als Estats Units i Austràlia amb els mateixos criteris d’EuroRAP. A Catalunya, l’estudi EuroRAP és publica tots els anys des del 2002.

Informar als usuaris i a les administracions públiques
EuroRAP indica el risc d’un conductor de patir un accident mortal o greu en un tram concret de carretera, en funció de la longitud de la via i de la intensitat mitjana de trànsit que registra. D’aquesta manera, s’estableix una classificació dels trams en funció del risc potencial que té un conductor de patir un accident quan circula per ells. EuroRAP analitza la distribució de l’accidentalitat que es produeix a les carreteres catalanes, assenyalant els trams de via on hi ha una concentració més elevada d’accidentalitat per quilòmetre. En aquesta línia, EuroRAP també ha analitzat la concentració d’accidents de moto i ciclomotors per Km. i la concentració d’accidents de vehicles pesants per Km.

 

L’objectiu final de l’estudi, en definitiva, és que l’usuari disposi d’una guia de risc de la carretera per on circula, perquè pugui adaptar la seva conducció a les condicions de la via. També s’intenta anar més enllà, proporcionant a les administracions la informació necessària per analitzar comparativament el risc de la xarxa viària, detectar la distribució
espacial de l’accidentalitat i el risc i avaluar la seva persistència en una determinada via.

Trams viaris estudiats
En aquesta edició de l’estudi, la vuitena, s’han analitzat 421 trams que representen 6.277 quilòmetres de la xarxa viària catalana, el 51,5% del conjunt de carreteres i autopistes (12.190 Km), per on transcorre el 86% de la mobilitat de Catalunya.

S’han tingut en compte els accidents dels tres últims anys, 2006, 2007 i 2008, per obtenir suficient representativitat estadística.

S’han estudiat els trams amb una IMD superior a 5.000 vehicles diaris per eliminar factors aleatoris que duguin a interpretacions incorrectes.

 

Els resultats de l’estudi EuroRAP
En els darrers triennis els accidents greus i mortals han disminuït a Catalunya en un 17,7%, mentre que la mobilitat global ha augmentat un 0,8%.

Aquesta variació comporta una disminució del 18,4% del risc de patir un accident mortal o greu en el global de la xarxa catalana analitzada per EuroRAP.

Els trams de risc molt elevat o elevat a les carreteres catalanes han disminuït 22 punts percentuals en un període de 6 anys.

Per tant, els trams amb un índex molt baix, baix o mitjà han pujat del 61% fins al 83% del total

Geogràficament, les demarcacions amb menys risc són Barcelona (12%) i Lleida (15%),  mentre que les de major risc són Girona (21%) i Tarragona (27%)

Els 10 trams de la xarxa viària catalana amb més risc d’accidentalitat
A l’hora de presentar els trams de més risc, tan sols es tenen en compte els trams que al llarg dels darrers tres estudis demostren una persistència de risc. Es tenen en compte els trams on la intensitat de trànsit és superior a 5.000 vehicles diaris. Això permet realitzar una anàlisi, evitant factors secundaris puntuals que donin lloc a una interpretació esbiaixada.

 

A Catalunya no queden trams significatius de risc “molt elevat”

Dels deu trams amb més risc d’accident per als conductors, sis pertanyen a vies secundàries de baixa intensitat de trànsit, mentre que quatre pertanyen a la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya.

Dels 10 trams d’alt risc de la llista del passat trienni (2005-2007), 5 repeteixen enguany (2006-2008). Dels trams que ja no són a la llista: dos han disminuït de risc “elevat” a risc “mitjà”, un ha disminuït de risc “molt elevat” a “elevat” i dos es mantenen en risc elevat, però fora dels 10 pitjors.

 

Els trams de menys risc durant el trienni 2006-2008
Aquest any, 376 km tenen un risc igual a zero, és a dir, que en l’últim trienni un 6% dels trams de la xarxa viària catalana estudiada no ha tingut cap accident mortal o greu.

12 trams mantenen un risc zero al llarg de les quatre últimes edicions del estudi EuroRAP (sense accidents des de 2003).

Set dels dotze trams són vies que pertanyen a la província de Lleida i la resta són de Barcelona.

 

La concentració d’accidents
L’estudi EuroRAP, a més d’avaluar el risc a les carreteres catalanes, fa una radiografia de l’accidentalitat que hi ha a la xarxa viària del país. D’aquesta manera es poden establir els trams de carreteres que presenten una major concentració d’accidents greus o mortals per quilòmetre.

 

Els 10 trams amb més concentració d’accidents a Catalunya

Els trams amb elevada concentració d’accidents de Catalunya es troben fonamentalment a la província de Barcelona (9 trams).

4 dels 10 trams estaven a la llista de l’any passat. Altres 4 trams són vies d’alta intensitat.

Les concentracions a tot Catalunya han baixat un 18,8% respecte l’any passat, mentre les concentracions dels 10 primers trams han baixat un 21,4%.

 

L’accidentalitat de motos i ciclomotors
Els morts i ferits greus en accident de ciclomotors ha baixat un 44,2% en sis anys, mentre que per motos ha pujat un 5,3% en el mateix període.

Els morts i ferits greus totals (tot tipus de vehicle i vianants) en carretera han baixat un 52% en el mateix període.

Els trams amb més accidents de moto i ciclomotor

A la xarxa EuroRAP, les motocicletes estan implicades en el 34% dels accidents mortals i greus, mentre que en els trams de més accidents de moto aquesta proporció pot arribar al 78%.

A la xarxa EuroRAP, el 50% del accidents greus de moto es concentren en només el 13% de la longitud de la xarxa (841 Km).

Les concentracions d’accidents de moto han baixat un 6,7% en la llista de 10 pitjors trams i en la xarxa EuroRAP han baixat un 11,6%.

 

Els trams amb més accidents de vehicles pesants
A la xarxa EuroRAP, els pesants estan implicats en el 21% dels accidents mortals i greus, mentre que en els trams de més accidents de pesants aquesta proporció pot arribar al 83%.

A la xarxa EuroRAP, el 50% del accidents greus de camions es concentren en només el 12,4% de la longitud de la xarxa (781Km).

La N-340 acumula 3 dels 10 trams amb més accidents de pesant per Km. D’aquests, 2 ja es trobaven l’any passat en aquest llistat.

Les concentracions d’accidents de pesants han baixat un 4,7% en la llista de 10 pitjors trams i en tota la xarxa EuroRAP ha baixat un 13%. El passat trienni, en repetien 3 trams i aquest trienni en repeteixen 4.