Dijous 18 juliol, 2024 català   |   castellano

Catalunya ha reduït un 51,5% el nombre de morts a carretera del 2002 al 2009, una mica per sota de la mitjana espanyola

Dimecres 30 juny, 2010

Mobilitat i medi ambient | Seguretat viària

El RACC valora el 4rt  aniversari de la implantació del permís per punts

Catalunya ha reduït un 51,5% el nombre de morts a carretera del 2002 al 2009, un mica per sota de la mitjana espanyola

 • Espanya és, a l’actualitat, el país de la UE-15 on més  s’estan millorant les xifres de sinistralitat viària, tot i que encara hi ha marge de millora

Amb motiu del quart aniversari de l’entrada en vigor del permís per punts a Espanya, el RACC, a través de la seva Fundació, fa un balanç d’aquest sistema que persegueix reeducar els comportaments de risc i tenir un efecte sobre els conductors reincidents,  a més de lliurar la confiança a tots els conductors en pro d’una millora de la seguretat viària.

Des del RACC es constata que la implantació d’aquest sistema ha accelerat la millora dels índexs d’accidentalitat viària iniciada a Espanya el 2001. Si bé en el període 2001-2009, el número de morts ha disminuït un 52,7%, aquesta reducció ha estat més intensa en el període 2005-2009 (d’un 41,3% vs. el 19,5% del període 2001-2005), constatant-se així l’efecte de la implantació del permís per punts i mesures acompanyants, com la reforma del Codi Penal en referència als delictes de trànsit.

Cal destacar que aquesta tendència positiva s’ha mantingut durant aquest any ja que, en el període gener-juny 2010, es comptabilitza una reducció acumulada del 20% de morts a carretera i zona urbana a Espanya respecte al mateix període del 2009. Un comportament similar ha tingut lloc en els ferits greus i lleus.
 
Accidentalitat total (carretera+zona urbana) a 30 dies a Espanya, 2001-2009

El 2001 la mitjana anual de morts a carretera i zona urbana a 30 dies a Espanya es situava en 5.517. El 2006, quan va entrar en vigor el permís per punts, la mitjana anual se situava en 4.442, una xifra que ha disminuït fins a situar-se en 2.605 morts a l’any 2009.

Resultats de l’informe valoratiu del RACC
Impacte global molt favorable

 • La reducció del nombre de morts, unida a un augment constant de la població, ha donat com a resultat una caiguda espectacular de la taxa de risc (morts /1.000.000 hab.), passant d’un 134,2  el 2001 al 55,7 l’any 2009.
 • L’any 2009 la probabilitat de que un espanyol morís en accident de trànsit va ser un 45% inferior a la que es va enregistrar en 2005 i un 60% inferior a la que es va enregistrar en 2001.
 • La taxa de risc (morts/1.000.000 vehicles) s’ha reduït encara més a  mesura que el parc de vehicles ha crescut més que la població.

Taxa de risc total (carretera i zona urbana) a 30 dies a Espanya, 2001-2009
Evolució per Comunitats Autònomes

Nombre de morts a carretera (24 hores) per CCAA, 2002-2009

 • A Catalunya, el nombre de morts per accident de trànsit en carretera ha passat de 555 el  2002 a 269 el 2009, la qual cosa representa una reducció del 51,5%. Aquesta reducció és lleugerament inferior a la caiguda del 52,8% observada en el conjunt d’Espanya durant aquest període.

Taxa de risc per CCAA, 2002-2009
Morts en carretera a 24 hores per milió d’habitants per CCAA, 2002-2009

 • La taxa de risc (morts en carretera per milió d’habitants) a Catalunya ha passat així de 85 el 2002 a 36 el 2009. Això significa que la probabilitat de morir en accident de trànsit en carretera a Catalunya s’ha reduït un 57,6% entre 2002 i 2009. Tot i així, aquest darrer any, la taxa de risc de Catalunya (36 morts per milió d’habitants) va ser substancialment superior a la mitja espanyola, que es va situar en 41 morts en carretera per milió d’habitants.

Sinistralitat per edats, tipus de via i vehicle

Morts per edat (a carretera, 24 hores)
Evolució de les víctimes mortals per edat, 2003-2009

 • S’observa una millora important de la sinistralitat a carretera per a tots els trams d’edat, encara que hi ha diferències significatives. Entre 0 i 34 anys la reducció observada el 2003-2009 és major que la mitjana; en canvi, els altres col·lectius milloren menys que la mitjana.
 • Les reduccions majors s’han registrat entre joves, per sobre de la mitjana d’edats: nens fins 14 anys (-55%); joves de 15 a 24 anys (-44%) i de 25 a 34 anys (-38%).

Taxa de risc per edat
Morts a carretera a 24 hores per milió de persones de cada tram d’edat, 2003-2009

 • Tanmateix, encara existeix un marge de millora ja que la probabilitat que un jove de 15 a 34 anys mori a Espanya a causa d’un accident de trànsit al 2009, tot i la important millora en aquest tram d’edat, és un 40% superior a la mitjana de tots els espanyols (56 versus 40 en el 2009). Destaquen en positiu els majors de 55 anys que presenten taxes de risc inferiors a la mitjana.

 Morts (a carretera, 24 hores) per tipus de vehicle

 • Referent a tipus de vehicle, mentre que en la majoria de categories ha disminuït el nombre de morts, aquesta xifra ha augmenta en motocicleta (23%) cosa que suggereix la necessitat de posar en marxa actuacions específiques en aquest col·lectiu. Destaca en positiu una reducció en turismes (-60,2%), que millora més que la mitjana.
   

Morts (a carretera, 24 hores) per tipus de via

 • La sinistralitat a autopista (-67%) millora significativament per sobre de la mitjana, mentre que la siniestralitat a autovies (-42,3%) ho fa per sota de la mitjana en el  període 2002-2009.

Espanya, el país que més millora en seguretat viària de la UE-15
Espanya és el país de la UE-15 que més ha millorat les seves xifres de siniestralitat a la carretera en els darrers temps, complint amb escreix els objectius marcats per la Comissió Europea de reducció en un 50% les morts a accident de trànsit en el període 2001-2010.

Nombre de morts (carretera i zona urbana a 30 dies) en accident de trànsit a la UE-15, 2001-2009  

 • En general tots els països de la UE-15 han reduït de forma important (-40,1%) la seva sinistralitat en el període 2001-2009.
 • Espanya és el país que durant aquest període més ha reduït la seva sinistralitat (-52,8%) per sobre de la mitjana de la UE-15 situada en una reducció del  -40,1%. Destaca que la major reducció ha tingut lloc durant el període 2005-2009 amb un -41,5%, gairebé el doble de l’observada a la UE-15 (-23%). 

Taxa de risc a Europa. Morts per milió d’habitants, 2001-2009

 • Al 2001 la taxa de risc (és a dir la probabilitat de morir en accident de trànsit) a Espanya era pràcticament un 20% superior a la mitjana de la UE-15 (136 versus 116). El 2009 aquesta situació s’ha invertit i la probabilitat de morir per accident de trànsit a Espanya és prop d’un 20% inferior a la mitjana de la UE-15 (57 versus 68).
 • Aquesta millora s’ha produït sobretot en el període 2005-2009, quan va entrar en vigor el permís per punts i altres mesures acompanyants
  § En l’actualitat Espanya està en la part alta de la classificació europea, si bé la nostra taxa de risc és encara un 40% superior a la de països com Suècia, Holanda i Regne Unit.

Recomanacions del RACC


L’informe del RACC mostra que Espanya ha realitzat grans progressos en matèria de seguretat viària en el darrers anys, reduint el nombre de morts a carretera de forma molt important i millorant posicions en el rànquing europeu.

Tot i que amb pocs anys Espanya ha fet un gran pas endavant, encara queda marge per a la millora. El RACC defensa que per aprofundir en la millora i convergir cap als països més avançats en matèria de seguretat, cal treballar en les següents línies addicionals d’actuació:

1. Prioritzar la política de manteniment de carreteres, centrant les inversions de millora en aquells trams que presenten major índex de sinistralitat.

2. Propiciar una major implicació dels governs autonòmics i locals en matèria de seguretat viària. Amb el temps, hauria de produir-se una convergència a la baixa de les taxes de risc entre Comunitats Autònomes.

3. Fomentar un major ús de les tecnologies de seguretat (esafety) entre els conductors. L’obligatorietat d’instal·lar el Control Electrònic d’Estabilitat als nous models de turismes que surtin al mercat a partir del 2011 serà un gran avanç en aquest sentit.

RACC i la seva Fundació
El RACC, el major Automòbil Club d’Espanya, amb més d’1 milió de socis, és la entitat líder en la mobilitat. Presta assistència personal, familiar, mecànica i sanitària urgent i és la primera corredoria d’assegurances d’auto a Espanya. Com entitat amb vocació de servei a la societat, el RACC a través de la seva Fundació es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per millorar la mobilitat i la seguretat viària.